برترین سایت ایر انی بازی جنرالها

اخبار سایت


سلام دو ستان

: ۹۱.۱۰.۰۷   از این پس برای برندگان هر هفته در امضا کاربر  یک مدال به عنوان بر نده مسابقه درج خو اهد گردید .

: ۹۱.۱۰.۰۱   هر هفته چهار شنبه مسابقات بازی جنرالها  از ساعت:۱۵ بر گزار می شود می توانید از این آدرس بازی را باحجم کم در یافت کنید

: ۹۱.۰۹.۲۷ ورژن چهارم بازی در حال ساخت است و به زودی اخبار و تصاویری جدید از آن منتشر خو اهد شد 

: ۹۱.۰۹.۲۵ اعضای سایت از این پس می توانید از منوی اختصاصی خود، در وب سایت ، مطلب قرار دهید 
با تشکر