اسامی بر ندگان مسابقات هفتگی


  


 هفته اول:

 

تاریخ:۲۹/۹/۹۱ چهارشنبه
نام کاربری:mboy2050
نام و نام خانوادگی:آقای محسن علیزاده

هفته دوم :

تاریخ:۰۶/۱۰/۹۱ چهارشنبه

نام کاربری: aliagha و mramir
نام و نام خانوادگی: آقایان :علی آقا و امیر مرادی

هفته سوم :

تاریخ:۱۳/۱۰/۹۱ چهارشنبه
نام کاربری: afm-rayan
نام و نام خانوادگی: آقای حسینی

هفته چهارم:

تاریخ:۲۰/۱۰/۹۱ چهارشنبه
نام کاربری:mboy2050

نام و نام خانوادگی: آقای محسن علیزاده

هفته پنجم:

تاریخ:۲۷/۱۰/۹۱ چهارشنبه
نام کاربری:mboy2050

نام و نام خانوادگی: آقای محسن علیزاده

هفته ششم:

تاریخ:۰۴/۱۱/۹۱ چهارشنبه
نام کاربری: mramir

نام و نام خانوادگی: آقای امیر مرادی

هفته هشتم:

تاریخ:19/11/۹۱ چهارشنبه

نام کاربری:ALI-007

نام و نام خانوادگی: آقای علی مرادی

هفته نهم:

تاریخ:25/۱۱/۹۱ چهارشنبه
نام کاربری:ALIAGHA
نام و نام خانوادگی: آقای علی آقا