در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.51%) 3522
گرافیک بازی
(13.47%) 1664
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.20%) 4101
تنوع جنگ افزار ها
(24.80%) 3064
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12351