در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.55%) 3502
گرافیک بازی
(13.39%) 1643
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.21%) 4073
تنوع جنگ افزار ها
(24.83%) 3046
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12264