در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.33%) 3566
گرافیک بازی
(13.84%) 1742
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.19%) 4177
تنوع جنگ افزار ها
(24.62%) 3099
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12584