در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.29%) 3583
گرافیک بازی
(13.92%) 1763
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.15%) 4198
تنوع جنگ افزار ها
(24.61%) 3117
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12661