در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.43%) 3532
گرافیک بازی
(13.63%) 1693
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.18%) 4122
تنوع جنگ افزار ها
(24.74%) 3074
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12421