در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.55%) 3512
گرافیک بازی
(13.41%) 1650
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.21%) 4085
تنوع جنگ افزار ها
(24.81%) 3052
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12299