در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.40%) 3541
گرافیک بازی
(13.69%) 1707
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.17%) 4135
تنوع جنگ افزار ها
(24.72%) 3082
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12465