در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.48%) 3526
گرافیک بازی
(13.52%) 1674
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.20%) 4110
تنوع جنگ افزار ها
(24.79%) 3069
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12379