در بازی نبرد نهایی به چه چیز هایی بیشتر توجه شود؟
(28.36%) 3557
گرافیک بازی
(13.79%) 1730
ادوات نظامی موجود در بازی
(33.18%) 4162
تنوع جنگ افزار ها
(24.66%) 3093
جذابیت مراحل بازی

تعداد شرکت کنندگان : 12542