برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.47%) 373
USA
(7.856%) 235
GLA
(5.282%) 158
CHINA
(16.48%) 493
USA Airforce
(11.70%) 350
USA Super Weapons
(8.124%) 243
USA Lasers
(3.744%) 112
GLA Stealth
(8.726%) 261
GLA Demolition
(6.887%) 206
GLA Toxin
(6.954%) 208
China Tanks
(7.622%) 228
China Nuke
(4.145%) 124
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 2991