برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.76%) 430
USA
(7.779%) 262
GLA
(5.641%) 190
CHINA
(16.09%) 542
USA Airforce
(11.72%) 395
USA Super Weapons
(8.194%) 276
USA Lasers
(3.770%) 127
GLA Stealth
(8.669%) 292
GLA Demolition
(6.858%) 231
GLA Toxin
(6.650%) 224
China Tanks
(7.838%) 264
China Nuke
(4.008%) 135
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3368