برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.77%) 412
USA
(7.935%) 256
GLA
(5.517%) 178
CHINA
(16.21%) 523
USA Airforce
(11.71%) 378
USA Super Weapons
(8.059%) 260
USA Lasers
(3.688%) 119
GLA Stealth
(8.741%) 282
GLA Demolition
(6.788%) 219
GLA Toxin
(6.726%) 217
China Tanks
(7.718%) 249
China Nuke
(4.122%) 133
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3226