برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.45%) 379
USA
(7.955%) 242
GLA
(5.259%) 160
CHINA
(16.50%) 502
USA Airforce
(11.60%) 353
USA Super Weapons
(8.119%) 247
USA Lasers
(3.714%) 113
GLA Stealth
(8.842%) 269
GLA Demolition
(6.870%) 209
GLA Toxin
(6.903%) 210
China Tanks
(7.593%) 231
China Nuke
(4.174%) 127
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3042