برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.85%) 445
USA
(7.772%) 269
GLA
(5.691%) 197
CHINA
(15.83%) 548
USA Airforce
(11.90%) 412
USA Super Weapons
(8.350%) 289
USA Lasers
(3.727%) 129
GLA Stealth
(8.610%) 298
GLA Demolition
(6.818%) 236
GLA Toxin
(6.616%) 229
China Tanks
(7.772%) 269
China Nuke
(4.045%) 140
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3461