برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.73%) 405
USA
(7.864%) 250
GLA
(5.473%) 174
CHINA
(16.35%) 520
USA Airforce
(11.57%) 368
USA Super Weapons
(8.084%) 257
USA Lasers
(3.680%) 117
GLA Stealth
(8.807%) 280
GLA Demolition
(6.794%) 216
GLA Toxin
(6.794%) 216
China Tanks
(7.706%) 245
China Nuke
(4.120%) 131
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3179