برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.73%) 393
USA
(7.936%) 245
GLA
(5.280%) 163
CHINA
(16.45%) 508
USA Airforce
(11.56%) 357
USA Super Weapons
(8.098%) 250
USA Lasers
(3.692%) 114
GLA Stealth
(8.811%) 272
GLA Demolition
(6.802%) 210
GLA Toxin
(6.867%) 212
China Tanks
(7.612%) 235
China Nuke
(4.146%) 128
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3087