برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.72%) 397
USA
(7.919%) 247
GLA
(5.290%) 165
CHINA
(16.38%) 511
USA Airforce
(11.57%) 361
USA Super Weapons
(8.111%) 253
USA Lasers
(3.719%) 116
GLA Stealth
(8.784%) 274
GLA Demolition
(6.797%) 212
GLA Toxin
(6.829%) 213
China Tanks
(7.726%) 241
China Nuke
(4.135%) 129
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3119