برترین تیم بازی جنرال کدام است ؟
(12.79%) 423
USA
(7.864%) 260
GLA
(5.626%) 186
CHINA
(16.09%) 532
USA Airforce
(11.79%) 390
USA Super Weapons
(8.106%) 268
USA Lasers
(3.690%) 122
GLA Stealth
(8.681%) 287
GLA Demolition
(6.836%) 226
GLA Toxin
(6.684%) 221
China Tanks
(7.773%) 257
China Nuke
(4.053%) 134
China Infantry

تعداد شرکت کنندگان : 3306