خیلی از کاربران شاید تازه با بازی C&C GeneralsZH آشنا شده باشند . و یادگیری خودکار این بازی استراتژیک و پیچیده برای این کاربران بسیار سخت خواهد بود . بازی ای که با 100 ها کلید میانبر همراه می باشد و تخصصی ترین سایت بازی جنرال تمامی میانبر های بازی را در اختیار شما قرار داده است.
همچنین بیش از 90% این میانبر ها در بازی جنرال یک و جنرال زیرو فشرده (چینی) قایل اجرا است.
و این پست به دلیل در خواست کاربران محترم وب،قرار داده شده است.


علائم                                            میانبر

انتخاب واحد                                                                                      Left click
آزاد کردن انتخاب                                                                                Right Click
اضافه/حذف یک واحد به انتخاب                                                  SHIFT + Left Click
انتخاب واحد بعدی / قبلی                                              CTRL +Arrow Left / Right
انتخاب سازنده بعدی / قبلی                                           CTRL +Arrow Up / Down
اتخاب هم مدل در کل صفحه                                                 E or Left double click
اتخاب هم مدل در کل مپ                                                                     Double E
تمامی واحد ها در صفحه                                                                                Q
تمامی واحد ها در مپ                                                                         Double Q
تمامی واحد های هوایی در صفحه                                                                   W
تمامی واحد های هوایی در مپ                                                           Double W
ایجاد یک تیم                                                                     CTRL + Number 0-9
انتخاب تیم                                                                                   Number 0-9
انتخاب تیم در مرکز صفحه                                                    Double Number 0-9
نگاهی به تیم                                                                     ALT + Number 0-9
آخرین رویداد رادار                                                                                  SPACE
نگاهی به مرکز فرماندهی                                                                              H
حرکت نقشه با موس                                                        Right Click and Move
حرکت نقشه با کیبورد                                           Arrows-Up, Down, Left, Right
دید بیشتر در پایین نقشه (یکبار)                            Double Scroll Mouse in Bottom
انتخاب موقیت دوربین در یک محل                                                CTRL + F1 – F8
مشاهده موقیعت قبلی دوربین                                                               F1 – F8
چرخش دوربین با کیبورد                                                              6 & NumPad 4
چرخش دوربین با موس                                                    Press Scroll and Move
تغیر زوم با کیبورد                                                                      8 & NumPad 2
تغیر زوم با موس                                                                    Scrool Down-Up
بازگرداندن تنظیمات پیش فرض دوربین با کیبورد                                     NumPad 5
بازگرداندن تنظیمات پیش فرض دوربین با موس                                  Double Scroll
حمله حالت حرکت                                                                      A+ Left click
حالت گارد هوایی                                                                       R+ Left click
حالت گارد کلی                                                                         G+ Left click
توقف                                                                                                      S
پخش کردن                                                                                              X
تنظیم ایستگاههای بین راه                                                     ALT + Left Click
تنظیم سرعت بین واحد ها                                                               CTRL + F
نمایش / پنهان کردن پنجره اطلاعات و ارتباط                                                 Tab
نمایش / پنهان کردن کنترل فرمان                                                                F9
نمایش / مخفی کردن منوی اصلی                                                            ESC
عکس برداری از صفحه                                                                            F12
پیام به همه (بازی گروهی)                                                                    Enter
پیام به هم تیمی (بازی گروهی)                                                      Backspace
انتخاب بیکون (بازی گروهی)                                                             CTRL + B
حذف بیکون (بازی گروهی)                                                                   Delete
افزایش سرعت در ریپلای                                                                            F
اسکیپ دموی بازی                                                                                ESC
اسکیپ برنامه جنتول                                                                            Enter
وارد کردن برنامه                                                                                  Insert
عکس برداری از صفحه با رزولیشن کم (GT)                                                 F11
تغیر درجه دوربین (GT)                               9 & PageUp-PageDown _ NumPad 3
برگشت به حالت اول درجه دوربین (GT)                                      Home _ Num 7
شروع/متوقف ریپلای (GT)                                                                          P
حرکت لحظه ای ریپلای(GT)                                                                        O
نشان دادن حرکات واحد ها در ریپلای (GT)    Ctrl+Shift+Alt+T _ Select Player & S
تعیین مقدار لگ بازی در ریپلای(GT)                                                               L
مشاهده نیرو اتک دهنده و نیرو اصابت اتک در ریپلای (GT)                                  U
مشاهده / پنهان کردن پنجره تشخیص مپ هکر در ریپلای (GT)                            I
جابجایی منو و تغیر حالت (GT)                                                 Insert & Arrows
انگیزه واحد انتخابی در بازی شبکه ای (؟)                                           CTRL + C
برگشتن به هیرو در دوربین (؟)                                                         CTRL + H